Napędzani ambitnymi wyzwaniami.
AMK Kraków wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

Ochrona danych osobowych w AMK Kraków S.A.

AMK Kraków przywiązuje wielką wagę do ochrony danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż powinny być one właściwie chronione, zaś Ty powinieneś mieć prawo do rzetelnej i pełnej informacji na temat tego, w jaki sposób są przetwarzane. Tylko pełna informacja zagwarantuje Ci możliwość skorzystania z przysługujących Ci praw. Zawsze celem nadrzędnym jest ochrona praw i wolności jednostki.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ochrony danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) opiera przetwarzanie danych osobowych na następujących zasadach:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – należy podać podstawę prawną przetwarzania, przetwarzać w sposób staranny i akceptowalny dla jednostki, biorąc pod uwagę także cele biznesowe Administratora, wreszcie, w sposób jasny dla podmiotu danych;
 • ograniczenie celu – należy wskazać cel przetwarzania;
 • minimalizację zakresu danych – zbieramy tylko tyle danych, ile to konieczne;
 • ograniczenie przechowywania – nie przetwarzamy dłużej niż wynika to z przepisów prawa, bądź celów przetwarzania;
 • integralność i poufność – dane nie mogą być modyfikowane ani niszczone, jak również powinny być właściwie zabezpieczone;
  rozliczalność przetwarzania danych osobowych – Administrator powinien wykazać przestrzeganie przepisów RODO.
  Administratorem Danych jest AMK Kraków, al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków

W sprawach związanych z przetwarzaniem możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mostostal.waw.pl

Dane osobowe gromadzone przez AMK Kraków przetwarzane są w celu realizacji umów z kontrahentami, procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia, procesów administracyjnych oraz BHP.

Dane przetwarzane są na podstawie:

 • zgody osoby, której dane dotyczą;
 • umowy;
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest właściwa realizacja umów, jak również zabezpieczenie ewentualnych przyszłych roszczeń.

Odbiorcami danych będą podmioty z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, dostawcy usług IT, kontrahenci, podmioty świadczące usługi BHP, podmioty świadczące usługi ochrony mienia, jak również podmioty oferujące usługi prawne.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z poszczególnych ustaw, a jeśli nie jest to doprecyzowane, przez okres, który Administrator uzna za uzasadniony i rozsądny, wziąwszy pod uwagę cel przetwarzania.

Jeśli nie jest to wyłączone przez przepisy szczegółowe, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych;
 • prawo do żądania ich sprostowania;
 • prawo do żądania ich usunięcia;
 • prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • oraz prawo do przeniesienia danych.

Źródłem pochodzenia danych może być zarówno umowa zawarta bezpośrednio przez Ciebie z AMK Kraków, jak również pośrednio umowa zawarta przez Twojego pracodawcę (w przypadku podwykonawcy). Źródłem danych mogą być także inni administratorzy, którzy powierzyli nam dane do przetwarzania. Czasami źródłem danych będą rejestry publicznie dostępne, np. KRS(w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).
Dane mogą być więc zbierane bezpośrednio lub pośrednio.

Twoje dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć ją w dowolnym czasie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

W sytuacji, gdy podanie danych nie zależy od Twojej zgody, ich przetwarzanie wynika z zapisów zawartej umowy lub przepisu prawa. Wówczas, ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością realizacji umowy.

Zgodnie z art. 77 RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

AMK Kraków S.A. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Państwa danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób i w jakim celu z nich korzystamy, a także jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Celem niniejszej „Polityki prywatności” jest pełen opis procesu zbierania i przetwarzania Państwa danych, jak również udzielenie informacji o przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Danych jest AMK Kraków S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków.

Dane zbierane są automatycznie, gdy wchodzisz na stronę i zbierane są w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz celach statystycznych.

Wchodząc na stronę internetową naszej firmy pojawia się informacja cookies oraz pytanie o zgodę na ich używanie. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

Wyłączając cookies, należy mieć na względzie, że strona może nie działać poprawnie.

Dane te nie służą profilowaniu.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.” Dane te niezbędne są do zapewnienia przez AMK Kraków S.A. świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Państwa dane zbierane automatycznie przechowywane będą przez okres: 14 miesięcy, a w przypadku plików cookies – przez godzinę lub do zamknięcia okna przeglądarki;
Przysługuje Państwu prawo:

 • do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do sprzeciwu,
 • do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Zgodnie z art. 77 RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres email: iod@mostostal.waw.pl

AMK Kraków S.A. ponadto stosuje narzędzie Google Analytics do analizowania ruchu na stronie internetowej.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Google Analytics używa adresów IP, by ustalać położenie geograficzne użytkowników oraz chronić działanie usługi i zapewniać bezpieczeństwo.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności”.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.amk.krakow.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma AMK Kraków S.A., prowadząca działalność pod adresem: al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 676-005-64-69, o nadanym numerze REGON: 008073079, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000053358, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.